Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Skoczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek”, ul. Langiewicza 18 lok. 1.11, 35-021 Rzeszów, NIP 8181669046, REGON 180922620, e-mail: sekretariat@kancelariaskoczek.pl.
 2. Uzyskane przez nas Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  1. kontakt z Państwem, prowadzenie korespondencji, przedstawienie oferty, ewentualnie zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi prawnej lub porady prawnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,
  2. realizacja obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,
  3. archiwizacja korespondencji oraz tworzenie analiz, statystyk i zestawień - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. podanym w indywidulanych zgodach. Podstawą do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy na usługę lub poradę prawną. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, do których będą wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 6 lat dla osób fizycznych oraz 3 lata dla przedsiębiorców, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące, które będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu oraz inni administratorzy danych osobowych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, a w szczególności:
  1. urzędy skarbowe w celu wykonania obowiązków podatkowych,
  2.   podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w szczególności w celu prowadzenia z Państwem korespondencji, 
  3. podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) w szczególności w celu realizacji transakcji płatniczych, 
  4. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne w szczególności w celu należytego świadczenia usług i wykonania umowy,
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, rachunkowym, podatkowych, prawnych oraz usług konsultacyjnych, w szczególności w celu należytego świadczenia usług i wykonania umowy,
  6. podwykonawcy wspierający nas przy wykonywaniu usług, w szczególności w celu należytego świadczenia usług i wykonania umowy
 6. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, a w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
 7. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie będziemy wykorzystywać automatycznego podejmowania decyzji, w tym w szczególności dokonywać profilowania. 
 8. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
  4. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z innych podstaw prawnych (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 
 9. Na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Zadzwoń do mnie teraz
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce oddzwonimy.

Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając Pani/Pana numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej."
b
c