Zmiany w prawie budowlanym – 19 września 2020 r.

 • Data dodania: 2021-02-11

Z dniem 19 września 2020 r. znowelizowana została ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03). Zmiany w ustawie zostały wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18). Nowelizacja miała na celu przede wszystkim uproszczenie procesu budowlanego i zmniejszenie liczby przypadków, kiedy do prowadzenia robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

 1. Zmiana art. 34 ust. 3
  Wprowadzony został podział projektu budowlanego na trzy części wraz z częściami składowymi:
  1. Projekt zagospodarowania terenu: informacje o usytuowaniu projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, urządzeniach budowlanych, układzie kanalizacyjnym, układ komunikacyjnym.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany: informacje o układzie przestrzennym i formie architektonicznej, sposób użytkowania, parametry techniczne, opinii geotechnicznej, informacje o rozwiązaniach materiałowo-technicznych i ich wpływie na środowisko, informacja o źródłach ciepła w tym podgrzewania wody. 
  3. Projekt techniczny: informacje o rozwiązaniu konstrukcyjnym, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opracowanie instalacji. 
 2. Dodanie art. 45a-45c
  Dodatkowe przepisy przewidują następujące zmiany:
  1. Został wprowadzony obowiązek otrzymania przez kierownika budowy zatwierdzonego przez inwestora projektu budowlanego, jak również projektu wykonawczego (jeżeli jest wymagany) przed rozpoczęciem budowy, co jest potwierdzane poprzez wpis w dzienniku budowy, pod groźbą grzywny z art. 93.
  2. Nie występuje już wzór decyzji o pozwoleniu na budowę
  3. Od 19 września 2020 r. roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia. Do powyższego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę czy zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  4. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a tym samym zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego, do złożonego wniosku do organu administracyjnego niezbędna jest ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  5. Dotychczas decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie. Nowela przewiduje, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, zaś decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
  6. Wprowadzono nowelizacją zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.
  7. Od września 2020 roku obowiązuje dodatkowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tak zwane uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. 
 3. Zmiana art. 29:
  Poniższa tabela przedstawia zmiany ustawy w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub konieczności dokonania zgłoszenia dla poszczególnych rodzajów robót: 
  Inwestycje zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia
  Rodzaj czynności Dotychczas Po zmianach 19 września 2020r.
  Budowa naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m sześc. Inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Budowa przepustów o średnicy do 100 cm. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia będzie możliwa budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 mkw.
  Budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych. Budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Był spór interpretacyjny. Wskazane urządzenia nie były wymienione w art. 29 prawa budowlanego, jako obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Budowa poligonowych obiektów budowlanych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia w sytuacji lokalizowania inwestycji na terenach zamkniętych wyznaczonych przez ministra obrony narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
  Budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować posterunki wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych; Ponadto można było wybudować punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, oraz piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Zdecydowano się na likwidację katalogu zamkniętego, który obowiązywał w poprzednim stanie prawnym.
  Budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować wyłącznie obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Budowa obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
  a) elektroenergetycznymi,
  b) wodociągowymi,
  c) kanalizacji sanitarnej,
  d) cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją ministra obrony narodowej.
  Inwestycja wymagała zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
  Inwestycje wymagające zgłoszenia
  Rodzaj czynności Dotychczas Po zmianie 19 września 2020 r.
  Instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
  Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i możliwości dokonania samego zgłoszenia dotyczyło jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Wymagane jest zgłoszenie.
  Budowa stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc. Wymagane było pozwolenie na budowę. Wymagane było pozwolenie na budowę.
  Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 mkw. Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 mkw. Wymagane jest zgłoszenie.
  Wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Nie wymagało uzyskania zezwolenia lub pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
  Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m. Wymagane było zgłoszenie. W poprzednim stanie prawnym wyraźnie wskazany był sposób użytkowania pomostu. Wymagane jest zgłoszenie.

 

Autorzy:
Dawid Ochenduszkiewicz – aplikant radcowski III roku
Łukasz Skoczek – radca prawny

wstecz
 • Zadzwoń do mnie teraz
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce oddzwonimy.

Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając Pani/Pana numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej."
b
c